Styrelsemöte Astrids Kök Ängby, 2018-05-15

Förslag till dagordning för nästa styrelsemöte 2018-05-15 

Plats: Astrids kök Ängby, http://astridskok.se, kl 19.30

  1. Mötets öppnande och mötets behöriga utlysande
  2. Val av ordförande vid mötet
  3. Fastställande av dagordningen
  4. Val av sekreterare vid mötet
  5. Föregående mötes protokoll, AP
  6. Valborg
  7. Sommarfesten
  8. Övriga frågor
  9. Nästa möte
  10. Avslutning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.