KALLELSE till ÅTF:s årsmöte 2018

Medlemmarna i Åkeshovs Trädgårdsstadsförening kallas till årsmöte onsdagen den 7 mars kl. 19.00 till ca kl. 21.00. Adress: Tältgatan 8, i närheten av Nockeby- hovsskolan.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns tillgängliga på själva årsmötet. Eventuella motioner, förslag, diskussionspunkter skickas in snarast och senast två dagar före mötet till styrelsen på atfstyrelsen@gmail.com.

Alla är hjärtligt välkomna och vi uppmanar så många som möjligt att delta!

Förslag till dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av sekreterare till årsmötet

5. Val av ordförande till årsmötet

6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande justerar årsmötets- protokollet samt val av två rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret

10. Val av styrelse för 2018

11. Teckningsrätt för kassör och ordförande

12. Val av valberedning samt revisor

13. Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår

14. Motioner

15. Övriga frågor

  • Ansvar och förutsättningar föreningens redskapsbod

16. Avslutning

Väl mött!

ÅTF:s styrelse

Gunnar Siréus (ordf.), Niclas Sjögren (kassör), Margareta Rignell, Helena Kernell, Emil Olsson, Andres Uribe, Andrée Nienkerk, Marina Sandquist. Epost: atfstyrelse@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.